Radionica

Integralno upravljanje otpadnim vodama - od razine kućanstva do sagledavanja problema na cijelom slivnom području

Integralno upravljanje otpadnim vodama od razine jednog kućanstva do razine cijelog slivnog područja neizostavan je segment dugoročno održivog očuvanja prirodne biološke ravnoteže i zaštite ljudskog zdravlja kroz očuvanje minimalno dobrog ekološkog stanja tijela površinskih voda i dobrog kemijskog stanja podzemnih voda. Cilj radionice je da kroz pažljivo osmišljen, sveobuhvatan i interdisciplinaran pristup omogući polaznicima stjecanje novih znanja koja su direktno primjenjiva u stručnoj praksi. Radionica polaznicima omogućuje stručno usavršavanje iz područja tehničkih znanosti, polja građevinarstvo, grana hidrotehnika, zatim polja kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu i polja rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana geološko inženjerstvo te područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o okolišu.

Trajanje radionice: 8 školskih sati
Polaznici: 20-40

 

Ishodi učenja:
 • Određivanje mjerodavnog hidrauličkog opterećenja i opterećenja otpadnom tvari (KPK, BPK5, TSS, TN, TP) u sirovoj i pročišćenoj otpadnoj vodi (od razine kućanstva do cijelog slivnog područja)
 • Određivanje mjerodavnog protoka u tijelima površinskih voda kao prijemnicima pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda
 • Definiranje granica slivnog područja unutar kojih se provodi integralno upravljanje otpadnim vodama
 • Razumijevanje kriterija efluenta i kriterija prijemnika pri ispuštanju pročišćenih voda u tijela površinskih voda
 • Usvajanje metodologije kombiniranog pristupa za pojedinačne ispuste pročišćenih voda u tijela površinskih voda: proračun koncentracija otpadne tvari u točki miješanja, analiza pronosa onečišćenja organskom tvari i bilanca kisika u vodnim tijelima površinskih voda
 • Usvajanje metodologije kombiniranog pristupa za veći broj ispusta pročišćenih voda u tijela površinskih voda na razmatranom slivnom području
 • Određivanje maksimalnog dnevnog opterećenja otpadnom tvari u tijelima površinskih voda na razmatranom slivnom području
 • Hidrogeološka karakterizacija  tijela podzemnih voda kao prijemnika pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda
 • Primjena metodologije određivanja prirodne i specifične ranjivosti na primjerima tijela podzemnih voda kao prijemnika pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda
 • Razumijevanje značaja konceptualnih modela za kvalitativno ili kvantitativno određivanje stupnja međudjelovanja podzemnih voda i kopnenih i vodenih ekosustava te stvarnih ili mogućih korištenja ili funkcija podzemnih voda
 • Primjena metodologije za određivanje ambijentalnih pozadinskih koncentracija karakterističnih tvari koje se u podzemnoj vodi mogu javiti kao posljedica djelovanja prirodnih ili antropogenih procesa
 • Utvrđivanje referentnih standarda kakvoće ili kriterijskih vrijednosti tvari koje mogu doprinijeti riziku od nepostizanja okolišnih ciljeva za tijela podzemne vode kao prijemnika otpadnih voda
 • Primjena stupnjevitoga pristupa određivanja graničnih vrijednosti tvari koje mogu doprinijeti riziku od nepostizanja okolišnih ciljeva za tijela podzemne vode kao prijemnika otpadnih voda
 • Primjena metodologije procjene rizika od nepostizanja okolišnih ciljeva za podzemne vode na primjerima tijela podzemnih voda kao prijemnika otpadnih voda
 • Određivanje maksimalnog dnevnog opterećenja otpadnom tvari u tijelima podzemne vode na razmatranom slivnom području
 • Usvajanje strategije za definiranje potrebnog stupnja pročišćavanja na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda na razmatranom slivnom području, uvažavajući prijemnu sposobnost tijela površinskih i podzemnih voda kao prijemnika otpadnih voda