Tematska područja i teme

1. INTER- I TRANSDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA U OSJETLJIVIM I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA
"Telecoupling" pristupi za proučavanje udaljenih socio-eokoloških sustava izvan granica fizikalnih sustava
Integrirani (socio-hidroekonomsko-klimatski) modeli za odabir održivih i isplativih aktivnosti i strategija upravljanja
Fizikalna i socioekonomska karakterizacija osjetljivih područja i ranjivih zona u cilju utvrđivanja ključnih čimbenika koji utječu na pritiske i korištenje vode
Procjena rizika i ranjivosti od suša i/ili poplava
Novi aspekti u provedbi hidroloških analiza u uvjetima klimatskih promjena
Istraživanje međudjelovanja podzemnih i površinskih voda
Karakterizacija i sanacija onečišćenih tala i podzemnih voda
Okolišni i socio-ekonomski utjecaji prirodnih ili antropogenih hazarda
Procjena kombiniranih učinaka toksičnih i/ili perzistentnih onečišćivala na osjetljiva tla i podzemne vode
Procjena okolišnih i mogućih zdravstvenih utjecaja onečišćenja farmaceutskim ostacima
Procjena okolišnih i mogućih zdravstvenih utjecaja onečišćenja antivirusnim sredstvima za liječenje Covid-19
Procjena okolišnih i mogućih zdravstvenih utjecaja onečišćenja mikro- i nanoplastikom

2. UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODAMA I OTPADNIM VODAMA U OSJETLJIVIM I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA POD UTJECAJEM KLIMATSKIH PROMJENA
Razvoj sustava ranog upozorenja na ekstremne klimatske uvjete
Pripremljenost i mogućnosti ublažavanja posljedica suša i/ili poplava
Rješenja iz prirode za upravljanje poplavama i sušama
Razvoj i provedba politika i planova obrane od suša na različitim razinama
Funkcionalni vodni ekosustavi u borbi protiv klimatskih promjena
Upravljanje vodama i/ili otpadnim vodama u ekstremnim klimatskim uvjetima
Utjecaj klimatskih promjena na patogene u pitkoj vodi
Obrada i odlaganje nusproizvoda iz procesa dezinfekcije vode
Upravljanje vodnim gubicima
Prikupljanje i obrada otpadnih voda
Gospodarenje muljem s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Povezivanje znanosti i (vodnih) politika u borbi s ekstremnim klimatskim uvjetima 

3. BIORAZNOLIKOST I VODENI EKOSUSTAVI - VRAĆANJE PRIRODE U NAŠE ŽIVOTE
Integrirana procjena bioraznolikosti i usluga ekosustava 
Integrirani alati za modeliranje kao podrška donošenju odluka vezano za bioraznolikost, usluge ekosustava i održivi razvoj
Restauracija slatkovodnih ekosustava u osjetljivim i zaštićenim područjima
Ekološka mreža Natura 2000 i zaštita vodenih vrsta
Ekološki indikatori i monitoring vodenih ekosustava
Ekološka procjena kao temelj za održivo upravljanje slatkim vodama
Rasplitanje višestrukih stresora u vodenom okolišu
Omogućavanje rješenja temeljenih na prirodi za zdrave slatkovodne ekosustave i sigurnost vode
Rijeke slobodnog toka s funkcionalnim poplavnim područjima i močvarama
Utjecaj invazivnih stranih vrsta na slatkovodne ekosustave
Primjena koncepta „Jedno zdravlje"
Načelo neto dobiti u bioraznolikosti i mjere zaštite bioraznolikosti

4. VODE U OSJETLJIVIM OBALNIM PODRUČJIMA
Istraživanje prodora morske vode u kopnene vodne (eko)sustave
Koncepti i strategije zaštite podzemnih voda
Strategije ublažavanja učinaka prirodnih ili antropogenih hazarda
Višerazinsko upravljanje zaštićenim područjima
Integrirano upravljanje obalnim područjem

5. DOPRINOSI IZMJENI PRAVNOG OKVIRA VEZANIH ZA OSJETLJIVA I ZAŠTIĆENA PODRUČJA
Razvoj strategija za očuvanje i upravljanje ekosustavima i uslugama ekosustava
Ciljevi EU 2030. Strategije biološke raznolikosti/Kunming-Montreal Globalnoga okvira biološke raznolikosti: usmjeravanje strateškoga okvira u nacionalne politike
Primjena umjetnoga prihranjivanja podzemnih voda
Poticaji za učinkovitije upravljanje vodnim gubicima
Ponovna upotreba vode
Korištenje mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Doprinosi izmjenama popisa onečišćivala (engl. watch lists) za površinske i podzemne vode
Kemijski monitoring za procjenu kombiniranih učinaka toksičnih i/ili perzistentnih onečišćivala, uzimajući u obzir sezonske varijacije
Uklanjanje mikro onečišćivala na postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda
Inovativna rješenja za uklanjanje perzistentnih kemijskih tvari, PFAS, mikro onečišćivala, nano onečišćivala i farmaceutika iz otpadnih voda
Mjere za sprječavanje emisija (onečišćenja) na izvoru
Mjere za rješavanje problema onečišćenja iz velikih industrijskih postrojenja
Primjena principa 'korisnik plaća' i 'onečišćivač plaća' u cilju sprječavanja i uklanjanja posljedica za okoliš